صورت های مالی چیست ؟ آموزش تحلیل صورت های مالی

صورت مالی چیست ؟ فهم و تحلیل صورت های مالی

مقدمه آموزش تحلیل صورت های مالی

صورت های مالی چیست ؟ صورت هایی مالی مجموعه ای از گزارشهای خلاصه شده در مورد نتایج مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی یک شرکت یا سازمان است .صورت های مالی با استفاده از داده های مالی جمع آوری شده توسط حسابداران یا تحلیل گران مالی یک شرکت تهیه و ارائه می شوند که این گزارشات باید با پیروی از اصول حسابداری مجاز و استاندارد شده، تهیه شوند تا گزارشات در تمام سطوح هماهنگ باشند. کدال صورت های مالی را منتشر می کند. قبل از مطالعه آموزش تحلیل صورت های مالی پیشنهاد می شود مقاله تحلیل بنیادی آماده شده در سایت ایران بورس را مطالعه فرمائید.

محتوا پنهان

صورت های مالی چیست ؟

صورت مالی دارای عنوانی است که در آن نام نهاد، نام صورت مالی و تاریخ یا زمان پوشش داده شده در آن بیان می شود. اطلاعات ارائه شده در صورتها عمدتاً ماهیت مالی دارند و به صورت واحدهای پولی بیان می شود که این اطلاعات مربوط به یک شرکت تجاری واحد است که بیشتر حاصل تخمین و برآورد است تا اندازه گیری های دقیق.

با صورت های مالی مدیران، سرمایه گذران و صاحبان سرمایه می توانند از وضع مالی حال و آینده شرکت های سهامی اطلاعات لازم را کسب کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را اتخاذ نمایند. در واقع بهترین راه برای شناخت وضعیت های مالی شرکت، بررسی صورت های مالی آن شرکت می باشد. شایان به ذکر است اگر ابزارهای مالی به درستی تجزیه و تحلیل نشود، ممکن است اطلاعات گمراه کننده به سرمایه گذاران و بازاریان ارائه دهد. برای تجزیه و تحلیل صورت های مالی ابتدا باید اطلاعات و ارقام مالی گذشته شرکت را جمع آوری کنیم.

مرحله بعد مقایسه، تنظیم و مشخص کردن روابط بین ارقام می باشد و در آخر به تفسیر و اندازه گیری نتایج حاصل و تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. کاربران و تحلیلگران هر یک، بسته به نیازهایی که دارند از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی سود می برند. به عنوان مثال فروشندگان برای تصمیم گیری در جهت فروش، اتحادیه های کارگری برای کمک به تعیین تقاضا و انتظارشان در هنگام تصمیم گیری و … استفاده می شود.

فلوچارت صورت مالی

هدف از تجزیه و تحلیل صورت های مالی

برخی از اهداف تجزیه و تحلیل صورتهای مالی عبارتند از:

1. بررسی جزئیات صورت های مالی در جهت تصمیم گیری کاربران برای تشخص سودآوری آن ها

2. اطلاع از نحوه درآمدزایی شرکت ها و نحوه استفاده از منابع شرکت

3. ردیابی نتایج مالی در یک روند سود آور ترازنامه

“تجزیه و تحلیل مالی بر این فرض بنا شده است که گذشته زمینه ساز آینده میباشد”

صورتهای مالی به صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان های نقدی تقسیم می شود که در ادامه به توضیحات هریک می پردازیم.

ترازنامه در صورت های مالی

ترازنامه در صورت های مالی یک صورت از وضعیت مالی شرکت می باشد که در یک تاریخ مشخص دارایی ها، بدهی ها و حقوق مدیران و صاحبان سرمایه در این گزارش ارائه می گردد .در واقع ترازنامه به زبان ساده مشخص می کند که یک شرکت میزان درآمد و سرمایه و بدهی آن چقدر می باشد.

باید بدانیم که اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت های بورسی همیشه جوابگوی همه ی نیازهای اطلاعاتی تحلیلگران نمی باشند. به عنوان نمونه در ترازنامه ارزش موجودی کالا افزایش می یابد ولی معلوم نیست افزایش ناشی از مقدار فیزیکی موجودی کالاست یا ناشی از افزایش قیمت و … است.

ترازنامه به دو صورت گزارشی (عمودی) و حسابی (افقی) تهیه می شود که جداول با توضیحات محتوای آن درشکل زیر بیان می شود.

ترازنامه در صورت مالی شرکت ها
ترازنامه در صورت مالی شرکت ها
ترازنامه در صورت مالی شرکت ها

دارایی های ثابت

به دارایی هایی که بازار سرمایه آن بیش از یک سال می باشد. ارزش دارایی های ثابت نشان دهنده ی ارزش های اولیه این اقلام می باشد و خالص دارایی های ثابت همان ارزش اولیه دارایی، با استهلاک انباشته دارایی ثابت بدست میآید. در واقع استهلاک فرایندی است که بهای تمام شده دارایی های ثابت بر سالهایی که برابر با عمر مفید این اقلام است کسر می گردد.

دارایی های جاری

به دارایی هایی که میتوان کمتر از یک سال به پول نقد تبدیل کرد. گاهی جمع دارایی های جاری را سرمایه در گردش هم می گویند. به عنوان مثال وجه نقد بانک، موجودی کالا، بدهکاران، اوراق بهادار قابل معامله از جمله دارایی های جاری می گویند.

جمع دارایی ها در صورت مالی شرکت ها

وجوه نقد

وجوه نقد متعارف ترین دارایی جاري است. معادل نقد، به اوراق بهادار کوتاه مدتی گفته می شوند که عموماً از ابتدا سررسیدي حداکثر 90 روزه داشته و به سرعت قابل تبدیل به مبلغ وجه نقد پیدا می کند.

سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

سرمایه گذاري دراوراق بدهی (اوراق مشارکت) و اوراق سرمایه (سهام) که به قصد کسب سود خریداري می شوند و درمدت کمتر از یک سال قابل تبدیل به وجه نقد می باشند.

مطالبات (حساب هاي دریافتنی کوتاه مدت)

ادعا نسبت به وجوه نقد است که انتظار می رود ظرف یک سال این مبلغ دریافت شود.

موجودي مواد و کالا

دارایی هایی هستند که شرکت هاي بازرگانی آنها را براي فروش مجدد تحصیل می کنند و شرکت هاي تولیدي آنها رابراي فروش به مشتریان درجریان عادي عملیات خود تولید می کنند .ازطرفی، واحدهاي تولیدي سه طبقه موجودي کالا دراختیاردارند که عباراتند از:

الف) موادخام: که شامل کالا یا موادي هستند که قراراست بخشی ازمحصول ساخته شده را تشکیل دهند ولی هنوز وارد فرآیند تولید نشدهاند.
ب) کالاي درجریان ساخت: همان کالاي نیمه ساخته درجریان فرآیند تولید می باشد.
ج)کالاي ساخته شده: کالاي آماده فروش به مشتریان می باشد.

سفارشات و پیش پرداخت ها

مخارجی هستند که معمولاً به منافعی به شکل خدمات تبدیل خواهند شد. مثل پیش پرداخت اجاره، پیش پرداخت بیمه، مالیات و … این منافع با وجود اینکه دریافت نشدهاند، اما انتظار می رود ظرف یک سال یا یک چرخه عملیاتی، دریافت شوند.

دارایی های غیر جاری

دارایی هایی که انتظار نمی رود ظرف یک سال یا یک چرخه عملیاتی به وجه نقد تبدیل گشته و یا مصرف شوند. دارایی هاي غیرجاري شامل سرمایه گذاري ها، وجوه نگهداري شده براي مصارف خاص، اموال، ماشین آلات، تجهیزات و همچنین دارایی هاي نامشهود می باشند.

سرمایه گذاری ها و وجوه نگه داری شده جهت مصارف خاص

الف) سرمایه گذاري بلندمدت: سرمایهگذاري دراوراق بهادارسایر شرکتها به قصد نگهداري آن دربلندمدت را سرمایهگذاری بلند مدت می گویند.
ب) وجوه نگهداري شده جهت مصارف خاص :انباشت وجوه نقد جهت تحقق اهداف بلندمدت خاص نظیر توسعه تاسیسات و یا تسویه بدهیهاي بلندمدت.
این دارایی ها و سایر دارایی هایی که درقالب سرمایه گذاري و وجوه اختصاصی طبقه بندي می شوند تماماً دارایی غیرجاري محسوب می شوند و ازآنها انتظار می رود که جریان هاي نقدي آتی براي شرکت ایجاد نمایند.

اموال، ماشین آلات و تجهیزات (دارایی هاي ثابت)

دارایی هاي که دراین طبقه جاي می گیرند عبارتند از :زمین، ساختمان، تجهیزات، ماشین آلات، اثاثیه و منصوبات. لازمه قرارگرفتن یک دارایی دراین طبقه ، این است که شرکت از این دارایی درجهت ایجاد درآمد ازطریق عملیات عادي و مستمرخود استفاده نماید. اگر دارایی هاي فوق بطور فعال درعملیات مورد استفاده قرارنگیرد باید آنها را درگروه سایردارایی ها طبقه بندي کرد.

دارایی هاي نامشهود

در صورت های مالی بین المللی دارایی هاي نامشهود براي چندین دوره مالی انتفاع به همراه دارند. در واقع تفاوت اصلی بین دارایی هاي ثابت ودارایی هاي نامشهود در این است که دارایی هاي نامشهود فاقد ماهیت فیزیکی می باشند. آنها از این جهت ارزشمند هستند که حقوق و امتیازاتی را براي مالکان خود به همراه دارند .حق الامتیازها، نام وعلایم تجاري، سرقفلی و … نمونه هایی از دارایی هاي نامشهود می باشند.

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام در صورت مالی شرکت

صورت بدهی های و حقوق صاحبان سهام
صورت بدهی های و حقوق صاحبان سهام

ستون بدهی ها و صاحبان سهام در ترازنامه، نشان دهنده چگونگی تامین سرمایه شرکت می باشد. بدهی ها در واقع مبالغ بدهی شرکت به بستانکاران است که بدهیهای جاری در مدت یک سال و بدهی های بلندمدت در سالهای بعد می بایستی پرداخت شود مانند: حسابهای پرداختی، وامهای پرداختی به بانکها، اقتصاد جاری و … می باشد.

حقوق صاحبان سهام در صورت های مالی سایت کدال از دو طبقه تشکیل شده است:

1. سرمایه پرداخت شده : همان سرمایه سهامداران که برای بار اول به شرکت تزریق می کنند

2. سود انباشته و اندوخته ها : سودی که شرکت سالیانه کسب می کند و به جای تقسیم بین سهامداران، مجدداً در شرکت سرمایه گذاری می شود.

بدهی های جاری در صورت های مالی

تعهداتی هستند که انتظار می رود ازمحل دارایی هاي جاري و یا ایجاد بدهی هاي جاري دیگر تسویه شوند. و نیز سر رسید آنها کمتر از یک سال و یا یک چرخه عملیاتی شرکت باشد.

اسناد پرداختنی کوتاه مدت در صورت های مالی

مانند چک و سفته هایی که درکوتاه مدت باید پرداخت شوند.

حساب های پرداختنی در

نقطه مقابل حساب هاي دریافتنی است. یعنی این بدهی زمانی ایجاد می شود که شرکتی بطور نسیه مبادرت به خرید کالا یا خدمات می نماید.

هزینه ها معوق

طی دوره حسابداري، شرکت ها هزینه های خاصی را متحمل می شوند که بابت آنها تا پایان دوره مالی وجهی پرداخت نمی گردد مانند بهره اسناد پرداختنی کوتاه مدت، بدهی هاي مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان، مالیات بردرآمد و…

بدهی های بلندمدت در صورت های مالی

تعهداتی که بعد از یک سال در صورت های مالی شرکت و یا یک چرخه عملیاتی تسویه خواهند شد. مانند اسناد پرداختنی بلندمدت، اوراق مشارکت، تعهدات بازنشستگی، سایر مزایاي بعد از بازنشستگی و … در مورد شرکت ملی صنایع مس ایران بدهیهاي بلند مدت 5.086.868 م.ریال است که بخش اعظمی از آن (95%) را تسهیلات مالی دریافتنی بلند مدت تشکیل داده است.

صورت سود و زیان در صورت های مالی شرکت ها

یکی دیگر از صورت های مالی، صورت سود و زیان می باشد که عملکرد شرکت را در طول یک چرخه معینی نشان می دهد که بیانگر میزان موفقیت یا عدم موفقیت در کسب سود می باشد. نحوه ی محاسبه به این صورت است که درآمد های طی این دوره بر هزینه های طی دوره مالی کسر می گردد تا سود و زیان آن بدست می آید.

در واقع صورت سود و زیان برای انتخاب سهام یک شرکت یکی از مهم ترین معیار ها برای میزان سودآوری آن است .یعنی هر چقدر میزان سودآوری شرکت بیشتر باشد، قیمت سهام آن در بازار بورس بیشتر خواهد شد که میزان سود یک شرکت در پایان سال مالی میتواند نشانگر سودآوری آن باشد.

بنابراین شرکت ها وظیفه دارند در پایان سال مالی با تهیه و ارائه صورت سود و زیان، مدیران و سهامداران را از میزان سود آوری خود مطلع کنند که این صورت های سود و زیان در واقع بهترین کمک برای تصمیم گیری کاربران خواهد بود.

در هر صورت برای ارزشیابی قیمت سهام، آگاهی از پیشبینی سود های آینده شرکت ها برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی لازم است. در واقع تحلیل گران برای پیشبینی سودهای آینده و تخمین روند آتی قیمت سهام یک شرکت، ابتدا نیازمند شناخت از وضعیت صورت سود و زیان می باشد که نه تنها اطلاع قبلی از روند معمولی سود شرکت ها بلکه اطلاع قبلی از سود غیر منتظره هم در پیشبینی افزایش یا کاهش قیمت ها لازم است.

مطالعات آماری نشان می دهد که رابطه مستقیم و محسوسی بین سود سهام و قیمت سهام موجود است که سود سهام یکی از عمده معیارهایی است که افراد و شرکتها در انتخاب سهام به کار می گیرند و با در نظر گرفتن آن افزایش یا کاهش قیمت سهم را پیشبینی می کنند. البته اصطلاح سود خالص همیشه تصویر گویایی از مفید بودن عملکرد یک شرکت نیست چرا که شاید درآمد بالای این دوره، از فروش دارایی ثابت بوده باشد که این سود قطعاً در دوره بعدی اتفاق نمی افتد و تحلیلگر می بایست از پشت پرده، عملکرد شرکت ها را نیز در جهت سودآوری بررسی کند.

سود و زیان به دو طریق تهیه می گردد :

صورت سود و زیان در صورت مالی شرکت ها
نمونه صورت سود و زیان

⦁ تک مرحله ای

در این مرحله کلیه درآمدها یکجا با کلیه هزینه ها یکجا محاسبه گردیده تا با تفاضل این دو به سود و زیان قبل از کسر مالیات دست یابیم.

⦁ دو مرحله ای

در این مرحله کلیه درآمد عملیاتی با هزینههای عملیاتی محاسبه گردیده و از تفاضل این دو مرحله (عملیاتی و غیر عملیاتی) به سود و زیان قبل از کسر مالیات دست پیدا می کنیم.

انواع صورت سود و زیان در صورت های مالی

طبق شکل زیر صورت سود و زیان را به 3 دسته تقسیم نموده است که توضیح هر یک به اختصار می پردازیم :

صورت سود و زیان
صورت سود و زیان

پیشبینی بودجه سالانه

این بودجه گزارش هایی است که مدیر یک مجموعه در واقع با پیشبینی در زمینه فروش هزینه ها، حجم تولید و انواع وقایع مالی را ازآینده شرکت تهیه می کند تا از برنامه ریزی مالی سالانه برخوردار گردد. بودجه ابزاری جهت برنامه ریزی و کنترل است که در ابتدای دوره مالی به عنوان برنامه و پایان دوره مالی، به عنوان ابزار کنترل در دست مدیران شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. تهیه بودجه های نقدی و صورت های تخمینی نمونه هایی از پیشبینی مالی کوتاه مدت هستند که برای پیشبینی یک ساله یا کمتر استفاده می شود.

بر مبناي الزامات قانونی، این گزارش می بایست حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مالی به سازمان بورس اعلام گردد .از مشخصه هاي این گزارش می توان به پیشبینی هاي مقداري و ریالی تولید، فروش و همچنین پیش بینی در خصوص صورت حساب سود و زیان سال آتی و سود هر سهم اشاره نمود. شرکتها براي پیش بینی فروش و سود دوره آتی خود اقدام به تهیه و تنظیم بودجه می نمایند. حال این بودجه ریزي در شرکت هاي مختلف با توجه به استراتژی ها و اهداف و برنامه هاي آتی آن صورت می پذیرید .

براي پیش بینی ابتدا مدیریت خواسته هاي خود را مطرح می نماید و به عبارتی بیان می کند که شرکت در سال آتی می بایست به چه سطحی از عملکرد برسد. بدین منظور هم عملکرد سالهاي قبل و هم وضعیت فعلی شرکت و هم سایر عوامل ازجمله سیاسی، اقتصادي و اجتماعی مد نظر قرار می گیرد . برنامه ریزي مالی سالانه در یک شرکت یا واحد تجاري با تهیه بودجه جامع صورت می گیرد. بودجه جامع در واقع عبارت است از یک سري گزارش، از پیش بینیهاي مدیریت در زمینه فروش ها، هزینه ها، حجم تولید و انواع وقایع مالی شرکت در دورة آینده.

سایر گزارشات تکمیلی

شرکتها مکلف هستند که در جهت شفافسازی عملکرد خود به طور مستمر هرگونه اطلاعات با اهمیتی چون تغییر در ترکیب هیئت مدیره، تصمیمات مهم شرکت و… را در اختیار سرمایهگذران و تحلیلگران مالی داده تا تصمیم گیری مناسب را اتخاذ نمایند.

تنظیم صورت سود و زیان تخمینی در صورت های مالی

در انواع صورت های مالی حسابداری این صورت در بردارنده تمام اقلام پیشبینی شده مانند فروش، بهای تمام شده کالای فروش دفتر، سایر هزینهها و مالیات است. اگر براى دورهاى که قرار است صورت سود و زیان تخمینى تهیه شود یک بودجه نقدى تهیه کنیم، به برخى اطلاعات موردنیاز بودجه بندى دست مى یابیم؛ براى مثال، اگر دوره موردنظر دوازده ماهه باشد و در این دوره چهار بودجه نقدى (در چهار فصل سال) تهیه شود، به سادگى چهار رقم متعلق به بودجه نقدى را با هم جمع مىزنیم و رقم فروش متعلق به صورت سود و زیان تخمینى را به دست مى آوریم .در مورد هزینه هاى عملیاتی، بهره مالیات و سود سهام نیز به همین روش عمل مى کنند.

در تجزیه و تحلیل صورت های مالی اگر قرار باشد مقدار موجودى کالاى آخر دوره به اندازه اى باشد که در اول دوره بوده است، یعنى اگر فرض شود که شرکت آنچه را در آن دوره تولید کرده است به فروش برساند، در آن صورت بهاء تمام شده کالاى فروش رفته برابر با رقمى است که معادل مجموع ارقام مربوط به خرید، هزینه دستمزد و سایر هزینه هاى تولید مى شود .به هر حال در یک صورت سود و زیان، رقم متعلق به بهاء تمام شده کالاى فروش رفته نشان دهنده هزینه موجودى کالایى است که به فروش رفته و نه وجوهى که براى خرید آن اقلام موجودى پرداخت شده است.

اگر شرکت بخواهد موجودى کالاى خود را افزایش دهد، بهاء تمام شده کالاى فروش رفته به همان مقدار از مجموع کل خرید و هزینه تولید کمتر خواهد شد. به همین ترتیب، اگر شرکت بخواهد در یک دوره زمانى برنامه ریزى شده فروش خود را به بیش از تولید برساند، بهاء تمام شده کالاى فروش رفته با هزینه تولید به اضافه مبلغى که از موجودى کالا کاهش یافته است برابر مى شود. بنابراین اگر موجودى اول دوره خیلى زیاد یا خیلى کم باشد، با توجه به پرداختهاى که در بودجه نقدى پیش بینى مىشود باید بهاء تمام شده کالاى فروش رفته (رقم تخمینی) را تعدیل کرد.

اگر مدیر بخواهد از صورت تخمینی به عنوان ابزار برنامه ریزی و کنترل در شرکت استفاده کند، ابتدا می بایست از نقاط قوت و ضعف این صورت آگاه باشد که در ادامه به این موارد می پردازیم:

مزایای صورت های تخمینی :

⦁ اقلامی مانند سود، سهام و نیازهای مالی شرکت به روشنی پیشبینی می شود.
⦁ مدیران شرکت در پایان دوره برنامه ریزی با مقایسه صورتهای تخمینی و صورتهای داخلی، موفقیت های شرکت را نیل به اهداف خود مشخص خواهند کرد.

معایب صورتهای تخمینی :

برای تهیه این صورت می بایستی ابتدا فروش را پیشبینی کرد که برای تخمین و برآورد حساب های مندرج در صورت سود و زیان، از روابط تاریخی می بایست استفاده کرد که اگر این روابط در دوره برنامه ریزی تغییر کند، رقم صورت های تخمینی گمراه کننده و غلط خواهد بود و بر تصمیم گیری کاربران تاثیرگذار خواهد بود.

EPS چیست ؟ نحوه محاسبه EPS

eps در صورت های مالی برای تجزیه و تحلیل مالی همه ی تحلیلگران نیازمند آگاهی از تعیین سود هستند که به دلیل فرایند در تحلیل آن کار را سخت نموده و مقایسه تفاوت ارقام سود و شرکت های مختلف تا حدودی مشکل می باشد. برای همین کار از روش های استاندارد نمودن رقم سود، روش EPS استفاده می شود که این مشکل را برای ما آسان نموده است.

از اهمیت این روش میتوان در ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام برشمرد که تحلیل گران نیز با ضریب EPS در خصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. از اهمیت دیگر این روش پیشبینی نرخ های رشد شرکتها در آینده می باشد که در نتیجه سهامداران و تحلیلگران، EPS های گزارش شده را با EPS های آینده و نرخ رشد آتی ارزیابی کرده تا توان سودآوری شرکت ها را بدست آورند.

بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درج هاي از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوري می گویند. بیشتر مدل هاي ارزیابی به نحوي قدرت سودآوري را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه، ریسک و بازده هاي مورد انتظار آتی را در بر می گیرد. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوري مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیلگران بر شناسایی اجزای از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.

صورت های مالی اساسی

صورت های مالی اساسی

همانطور که می دانید به عملیات تامین مالی و سایر فعالیت های سرمایه گذاری صورت مالی گفته می شود.  در این فرآیند گزارش هایی فراهم می گردد که حاوی اطلاعاتی پرکاربرد و مواردی مهم می باشد. از این اطلاعات برای سرمایه گذاری و نیز افزایش اعتبار استفاده می شود. این گزارش ها معمولا اطلاعات مهمی را در خود جای می دهند که بر مبنای فعالیت بنگاه اقتصادی در دوره زمانی مشخص، تعیین استانداردهای مشخص و تنظیم بر مبنای اصول حسابداری و استفاده برای پیش بینی و مقایسه شرکت ها تهیه می گردد.

گفته می شود که هدف از تدوی صورت های مالی ارائه اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی، عملکرد و انعطاف واحد تجاری می باشد. همچنین این گزارش ها باید به صورتی باشد که استفاده کنندگان بتوانند اطلاعات را به طور واضح، سودمند و مفید در اختیار داشته باشند و بر اساس آن تصمیمات مرتبط و درستی را اتخاذ نمایند. به طور خیلی ساده می توان گفت که این اطلاعات پول یک شرکت را نشان می دهد که از کجا آمده، در کجا خرج شده و در حال حاضر در کجاها سرمایه گذاری شده است.

صورت های مالی یک شرکت در بورس

صورت های مالی یک شرکت در بورس

شاید شما هم سهمامدار یک شرکت بورسی باشید که می خواهید با استفاده از اطلاعات مالی آن آینده سهام خود را بررسی کنید. تحلیلگران بنیادی راه و روش استفاده از داده های مالی را بلدند و می دانند که چطور از آنها در راستای اهداف خود استفاده کنند. همانطور که می دانید صورت های مالی بیشتر در تحلیل بنیادی موثر است و دارای چهار نوع مهم می باشد که ترازنامه، صورت حساب سود و زیاد، صورت گردش وجوه نقد و صورت سود و زیان مجامع را شامل می شود. در ترازنامه دارایی ها، بدهی ها، سرمایه و حقوق صاحبان سهام را باید مورد بررسی قرار دهید. در صورت سود و زیان همانطور که از نام آن پیداست گزارش خلاصه ای از درآمد و هزینه های شرکت وجود دارد که برای یک دوره خاص یک، 3 و 6 ماهه و یک ساله انجام می شود.

صورت سود و زیان جامع نیز گزارشی از تغییراتی که یک شرکت ممکن است از درآمدهای حاصله انجام دهد، می باشد که این گزارش ها ممکن است با افزایش سرمایه یا ضرر همراه باشد. این مورد باید شامل سود و زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان و نیز سایر درآمد ها و هزینه های شناسایی شده به تفکیک باشد. در صورت گردش وجوه نقد خلاصه ای از جریانات نقدی در در دوره مشخص شده از عملیات، سرمایه گذاری ها و فعالیت های تامین مالی را ارائه می کند.

صورت های مالی سازمان بورس

صورت های مالی سازمان بورس

سازمان بورس و اوراق بهادار صورت های مالی نمونه جدید را هر چند وقت یک بار منتشر می کند. بر اساس آن کمیته استاندارد و آموزش سازمان بورس به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران، بهبود افشای اطلاعات در صورت های مالی و تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان نشریاتی را منتشر کرد که حاوی آخرین استانداردهای حسابداری می باشد. شما می توانید برای آگاهی از این گزارش و شرکت ها به مرکز اطلاع رسانی سازمان بورس مراجعه کنید.

صورت های مالی سایت کدال

صورت های مالی سایت کدال

برای اینکه بتوانید بهتر رابطه درآمد و سود را محاسبه کنید، باید گزارش های شرکت های مورد نظر خود را بررسی کنید. همانطور که می دانید ممکن است یک شرکت از چندین راه کسب درآمد کند و یا اینکه هزینه هایی را پرداخت نماید. برای برآورد آنها می بایست سراغ صورت سود و زیان آن بروید. همچنین برای بدست آوردن آن بهترن راه این است که به سایت کدال مراجعه کنید تا به صورت های مالی شرکت ها به طور کامل دسترسی داشته باشید. در این سایت می توانید گزارش های شرکت های پذیرفته شده در بورس را به طور منظم و ماهانه، 3 ماهه و 6 ماهه مشاهده کنید. همچنین شرکت هایی نیز هستند که گزارش یکساله ارائه می دهند تا سرمایه گذارانش بتوانند برآوردی دقیق از برنامه های آن داشته باشند.

سامانه ثبت صورت های مالی

سامانه ثبت صورت های مالی

شرکت هایی که دارای حساب کاربری در سامانه جام می باشند باید به آدرس lacpajam.ir مراجعه کنند تا به طور غیر حضوری ثبت نام شوند. همچنین اپلیکیشنی به همین منظور طراحی گردیده است که می توانید در سامانه جام از آن استفاده کنید تا اطلاعات صورت های مالی شرکت خود را به صورت فیلد های اطلاعاتی وارد کنید. این طرح در سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ابداع شده است. همچنین در این سایت نحوه ورود و ثبت نام صورت های مالی آموزش داده شده است.

صورت های مالی تلفیقی

صورت های مالی تلفیقی

این نوع از صورت های مالی وضعیت مالی و نتایج عملیاتی تمام شرکت های گروه را به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد در نظر می گیرد. در این نوع دارایی، بدهی، درآمد و هزینه های شرکت های گروه با یکدیگر ترکیب می شوند. به عنوان مثال زمانی که وجه نقد تزارنامه تلفیقی شد، منظور این است که حاصل جمع وجه نقد تمام شرکت های فرعی و اصلی را بدست آورده ایم. همچنین بدهی های این شرکت ها نی با یکدیگر جمع می شوند و برای اینکه بتوانیم نتایج عملیات شخصیت تلفیق را نشان دهیم، باید درآمدها و هزینه های شرکت های گروه را نیز با هم جمع کنیم. زمانی که اطلاعات صورت های مالی تلفیقی را می خوانید، باید به این نکته توجه کنید که شرکت اصلی و شرکت های فرعی را یکی در نظر بگیرید.

این مقاله آپدیت می شود. با ایران بورس همراه باشید.

سوالات متداول

  1. صورت های مالی چیست؟

    خلاصه ای از عملیات تامین مالی و فعالیت های اقتصادی شرکت ها می باشد که حاوی موارد مهم و اطلاعاتی پرکاربرد است.

  2. هدف صورت های مالی چه چیزی می باشد؟

    ارائه اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی شرکت ها و انعطاف واحد تجاری می باشد که به صورت خلاصه و طبقه بندی شده ارائه می گردد.

  3. صورت های مالی اساسی را نام ببرید؟

    ترازنامه، صورت سود و زیاد، صورت جریان وجه نقد، صورت سود و زیان جامع می باشد که هر کدام از آنها اطلاعات مهمی را در زمینه های مختلف در اختیار ما قرار می دهند.

به این مقاله امتیاز دهید :

Navid Ramezaniمشاهده نوشته ها

من نوید رمضانی هستم و در دانشگاه تهران، مدیریت مالی خوانده ام. تجربه کاری من شامل مدیریت سبد سرمایه گذاری، مشاوره سرمایه گذاری و برنامه ریزی مالی در شرکت های مختلف است. من با بازار سرمایه، تحلیل سودآوری و ریسک، طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و ارائه مشاوره به مشتریان آشنا هستم. هدف من پیشرفت حرفه ای و گسترش دانش و تجربه در زمینه مدیریت مالی است. از طریق ایمیل: [email protected] و تلگرام: Navidrmz@ و اینستاگرام Nowwheat@ می توانید به صورت مستقیم با من در ارتباط باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *